ekoistan

Det här hittar du i Ekostaden

 

Öppen dagvattenhantering

Näckrosblad

 

Alla som besöker Ekostaden Augustenborg kan njuta av dess unika miljö och de många vackra dammarna och kanalerna. Vad man kanske inte vet är att vattensamlingarna inte bara är trevliga att titta på utan att de också gör nytta. Minst 70 % av allt regnvatten samlas där istället för att belasta kommunens dagvattensystem. Vatten som sedan avdunstar eller renas och infiltreras i grönytorna. En ekosystemtjänst som avlastar vattenreningsverket och är så enkelt att man nästan inte tänker på det! Mer information hittar du här.

 

Framtidens Tvättstuga

I Framtidens Tvättstuga tvättar du med extremt energisnåla maskiner och miljövänliga tvättmedel som automatdoseras. Med IT-lösningar kan du enkelt boka tid och alltid ha möjlighet till en aktuttvätt. Tvättvattnet renas biologiskt och kan därefter förenas med dagvatten i Ekostadens öppna dagvattensystem. Framtidens Tvättstuga är ett koncept som tagits fram i Ekostaden men som nu kommer att tjäna som modell för hur MKB bygger tvättstugor i många andra nyproduktionsprojekt. Mer information hittar du här.

Gnistan och kaninhotellet

Gnistan (Gör något i stan) är en öppen fritidsverksamhet som erbjuder aktiviteter för barn från förskola upp till 13 års ålder. Här anordnas är lek, läxhjälp, danskurser, tonårskvällar, bordtennis, föräldragrupper och andra aktiviteter. Arbetet med det ekologiska och hållbara har länge varit en uttalad profil för Gnistan och dess verksamhet. Odlingarna utanför Gnistans lokal växer ständigt och barnen lär sig om vikten av att producera ekologiskt utan gifter.

Många av barnen som bor med sina familjer i MKBs lägenheter i Augustenborg har länge önskat sig att ha kaniner som husdjur, men boendesituationen har i de flesta fall gjort det omöjligt. Genom Gnistan går deras dröm i uppfyllelse! I ”Kaninhotellet” finns nio burar med kaniner som barnen tillsammans sköter och pysslar om. Genom hotellet får barnen även bilda förening och lära sig hur det fungerar, höra hur veterinärer arbetar och dessutom själva odla morötter till kaninerna.

Solceller

Att producera sin egen el är en dröm för många! I Ekostaden planeras en större solcellsanläggning på en av fastigheterna i området. Produktionen kommer att täcka stora delar av fastighetselen som används för trappbelysning, tvättmaskiner och ventilation. Överskottet kan levereras till nätet och därigenom användas för att ersätta ännu mer fossil energi. En display kommer att kopplas till solcellerna. Displayen utformas på ett sätt där elproduktionen från solcellerna omsätts i vardagsnära handlingar, t.ex. använda mikrovågsugnen i 10 minuter, blåsa håret i 5 minuter, sola solarium i 30 minuter eller åka 10 km i en elbil.

Augustenborgsparken

Augustenborgsparken ligger i Ekostadens sydöstra hörn och gränsar till Augustenborgsskolan. Trots att parken är ett av mycket få grönområden i denna del av Malmö så utnyttjas den i dagsläget inte alls så mycket som det finns möjligheter till.

För att öka det pedagogiska och marknadsföringsmässiga värdet i satsningen ska en display ingå i upphandlingen. Displayen ska placeras på fastighetens kortsida, ut mot Augustenborgsparken och Augustenborgskolan. Här passerar varje år ett stort antal studiebesök för att se områdets öppna dagvattensystem. Augustenborgsparken används redan idag för kulturella evenemang. T.ex. organiserade Sommarscen Malmö tre arrangemang i parken under sommaren 2013, med över 100 personer i publiken vid varje tillfälle. Det finns även planer på att utveckla parken med utomhusscen och utomhusgym under kommande år.

Perenna växter – håller i längden

Säsongsvisa byten av utomhusblommor har under många år varit en självklarhet inom MKB. Under 2013 inleds dock ett perennprogram i Ekostaden Augustenborg. Genom att välja perenna (fleråriga) växter minskar vi vår miljöpåverkan, eftersom det ofta är mycket energikrävande att driva upp de plantor som används för säsongsrabatter. Jorden har specialbeställts och innehåller enbart organiska och ekologiskt märkta gödningmedel.

Ekostaden – centrala Malmös mest biodiversa bostadsområde

MKBs ambition är att göra Ekostaden Augustenborg till centrala Malmös mest biodiversa bostadsområde. Här sker en ständig utveckling genom nya projekt och samarbeten med externa aktörer. Några exempel på hur vi jobbar för att uppnå vårt mål hittar du nedan.

Gröna tak som domineras av torktålig sedum finns det många exempel på i Ekostaden. I Ekostaden arbetar vid dessutom för att utveckla och testa nya typer av gröna tak. Till exempel är det gröna taket på affärslokalerna vid Augustenborgstorget gjorda av bland annat hampa, tegelkross och biokol. Växterna på detta tak består främst av blommande, inhemska örter.

Skötselplanen i Augustenborg har reviderats för att skapa bättre förutsättningar för djurlivet i området; Lövhögar lämnas kvar, vissa gräsområden klipps inte, gödsel används sparsamt och död ved lämnas kvar i området. Små saker som kan göra stor skillnad!

Ett träd ersätts med två. Vi arbetar för att bevara en grönskande gårdsmiljö genom att undvika att såga ner träd. I vissa fall är det dock befogat att ta bort träd. Varje nedtaget träd ska ersättas med två nya inom området. De träd som planeras i området väljs med omsorg och sådana träd som kan vara hem och mat för många djur och insekter väljs i första hand.

Digitala entrétavlor

I två av fastigheterna i Ekostaden har vi installerat digitala entrétavlor. Detta minskar behovet av att sätta upp separata lappar med information till boende och vid omflyttningar. Energiförbrukningen hålls nere genom att entrétavlan lyses upp endast när någon passerar den. Via entrétavlorna kan boende även följa den egna energiförbrukningen i hemmet – ett sätt att öka medvetenheten kring vårt beteende och den miljöpåverkan det leder till.

Stadsnära återvinningscentral – Gulmåran

Det kan ofta vara svårt för hyresgäster att hantera grovavfall på ett miljöriktigt sätt – särskilt utan tillgång till bil. MKB har därför engagerat sig i utvecklingen av en stadsnära återvinningscentral (SNÅVC) i nära anslutning till Ekostaden Augustenborg. Utöver att slänga grovavfall ska man på Gulmåran kunna bidra till avfallsminimering genom samarbeten med organisationer som förbereder avfall för återanvändning genom rengöring/reparation. Projektet är därmed även ett sätt att skapa arbeten inom miljöbranschen – samtidigt som sopberget minskar och möjligheten för hållbar konsumtion ökar!

E-Mobility

MKB stöttar utvecklingen av morgondagens transportsystem genom att undersöka hur användning av elbilar fungerar i praktiken för hushåll genom att delta i projektet E-Mobility tillsammans med Eon och Malmö Stad. I projektet kartläggs kör- och laddningsvanor hos två testhushåll som under en längre tid får prova på att använda elbilar. De frågor som är viktigast för MKB att utforska är hur infrastrukturen för elfordon ska byggas ut. Villaägare har ofta laddningsmöjlighet hemma i garaget, men för personer i flerfamiljshus, som kanske inte har egen p-plats eller parkerar i p-hus, måste frågan om laddningsstolpar lösas. Laddningsstolparna som är uppsatta i Ekostaden Augustenborg kommer att stå kvar även efter försöksperiodens slut.

Bilpool med miljöbil

Malmös första bilpool skapades som en del i Ekostadsprojektet Augustenborg – på initiativ av de boende. Bilägandet är lågt i Augustenborg jämfört med snittet i Malmö. Därför är möjligheten att ha nära till en bilpoolsbil särskilt viktig här! Idag finns möjlighet för boende i Augustenborg att ingå i en bilpool, och därmed vid behov ha tillgång till miljöbil, genom samarbete mellan MKB och Sunfleet.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysningen i Augustenborg har bytts ut till extremt energisål LED-belysning. Detta innebär en minskning av energiförbrukningen med nära 70 % för utomhusbelysning i området!

Avfallshantering

Som en del i Ekostadsprojektet stängdes alla sopnedkast i trapporna i våra fastigheter på Augustenborg. Samtidigt byggdes 13 miljöhus på området där boende kan sortera sitt avfall i olika fraktioner; glasförpackningar (färgade och ofärgade), pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, matavfall (i papperspåsar för biogasproduktion), farligt avfall, elavfall, lysrör, glödlampor, lågenergilampor, batterier samt fett/frityroljor.

-->