ekoistan

Miljöklassning

Liksom vid byggnation på kommunal mark, utgår vi i Greenhouse från Miljöbyggprogram Syd. I Greenhouse siktar vi mot miljöklass A inom bland annat områdena energi, fuktsäkerhet och biologisk mångfald. I Greenhouse arbetar vi även både utifrån Passivhusstandard och Miljöbyggnad eftersom dessa system kompletterar varandra. Kraven gällande energianvändning är strängare för passivhus, medan Miljöbyggnads klassning innebär att vi även inkluderar andra aspekter, så som inomhusmiljö, ljudmiljö, fuktsäkerhet och vilka energislag som används.

Passivhusstandard

Höghusdelen i Greenhouse byggs utifrån passivhusstandard enligt FEBY. Det innebär att energiåtgången för uppvärmning av byggnaden är extremt låg. För att en byggnad ska klassas som passivhus i Skåne gäller att max 50 kWh får användas per kvm Atemp och år.

Miljöbyggnad

Höghusdelen i Greenhouse byggs utifrån standarden Miljöbyggnad Guld. Detta innebär bland annat att den årliga energianvändningen ska vara mindre än 65 % av de krav som ställs i BBR. I denna summa ingår uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel. Här ställs även krav på mängd passiv uppvärmning genom solinstrålning under årets varmaste dagar, för att minska behovet av kylning av byggnaden. För att uppnå guldnivå krävs även att minst 20 % av energitillförseln kommer från sol, vind eller vattenkraft eller spillvärme. Dessutom får inte mer än 20 % vara icke-förnybar/flödande. De lägre delarna av byggnaden byggs utifrån Miljöbyggnad Brons, med avseende på energikrav.

-->