ekoistan

Material- och produktval

Material och produkter ska ha lång livslängd, tåla slitage, inte kräva miljöstörande underhåll och inte innehålla farliga ämnen. Då är de hållbara i en långsiktig fastighetsförvaltning.

MKB:s miljökrav för produkt- och materialval utgår från Kemikalieinspektionens kriterier för farliga och allvarliga egenskaper hos ämnen, enligt Prioriteringsguiden, Prio och Basta. Basta är ett system där byggbranschen gått samman om avveckling av särskilt farliga ämnen. Basta består av en databas där tillverkare kan registrera de produkter som når upp till krav baserade på Prio.

I äldre fastigheter finns inbyggda material och ämnen, som när byggnaderna uppfördes inte betraktades som farliga. Med dagens erfarenheter har några av dem visat sig vara skadliga för miljön.

Dessa ämnen är sällan en risk så länge de sitter i byggnaden, men ska tas om hand vid rivning och ombyggnation för att inte spridas i naturen.

-->