ekoistan

Utemiljö

Grönska är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Inte minst i staden och nära sin bostad. Att sköta och förvalta denna utemiljö på ett hållbart sätt är för oss på MKB en viktig miljöåtgärd.

Bostadsgårdarna i Sverige är till ytan lika stora som den totala svenska parkmarken. Det finns alltså en enorm potential inom våra bostadsområden!

Biodiversitet – MKBs miljömål innebär bland annat att vi ska främja urban biologisk mångfald. Det gör vi på många olika sätt – bland annat genom att alltid undersöka möjligheten för gröna tak vid nyproduktion. MKB har sedan länge anlaggt gröna tak på alla miljöhus inom vårt bestånd. Vi arbetar nu också för att testa nya lösningar för gröna tak – som ytterligare ska främja biologisk mångfald. Några exempel på sådana projekt är det gröna taket på affärslokalerna vid Augustenborgstorget och det gröna taket på MKBs fastighet i kvarteret Koggen (Västra hamnen).

Utan gift och salt – För att främja en giftfri miljö är det inom MKB:s bostadsområden förbjudet att använda ogräsbekämpningsmedel. Vid algtvätt används endast kravmärkta produkter.

Växter och träds tillväxt påverkas också negativt av saltanvändning. Salt kan även ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer. Vi har därför begränsat saltanvändningen under vintersäsongen.

Stadsodling – Inte behöver man bo på landet för att odla sin egen mat! Vi stöttar boende som vill odla själva på sin bostadsgård genom att skaffa nödvändig utrustning och på flera av våra områden erbjuda odlingskurser i samarbete med Odla i Stan.

Våra viktiga pollinatörer – Pollinatörer är enormt viktiga! Därför bidrar MKB till att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer i staden. Bland annat har vi byggt humleholkar och anlagt ängsmarker i Segevång, i samarbete med Naturskolan. På Koggen i Västra hamnen väljer vi växter till de gröna taken som specifikt är anpassade efter pollinatörers preferenser. På Augustenborg stödjer MKB också biodling på gröna tak, genom SGRI och Odla i Stan – någonting vi hoppas kunna utveckla framöver!

-->